۹۵ نسبت مردمان افغانستان غذای کافی برای مصرف کردن ندارندآنتونیو گوترش، دبیرکل گروه ملل متحد، در تقاضا کمک پولی به افغانستان اظهار داشت کدام ممکن است ۹۵ نسبت مردمان افغانستان غذای کافی ندارند.

دبیرکل گروه ملل متحد روز پنجشنبه اظهار داشت کدام ممکن است ۹ میلیون نفر در افغانستان کشف نشده خطر گرسنگی قرار دارند. یونیسف تخمین می زند کدام ممکن است نزدیک به ۱ میلیون کودک افغان کدام ممکن است از نزدیک دچار سوءتغذیه هستند در معرض خطر در حال مرگ قرار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک بلافاصله اکتسابی نخواهند کرد.

وی افزود کدام ممکن است {به دلیل} نبرد در اوکراین، قیمت جهانی داروها غذایی از نزدیک افزایش کشف شد. آن یک است فاجعه برای افغان هایی است کدام ممکن است سعی می کنند خانوار های شخصی را سیر کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این عملیات های امدادی ما.

دبیرکل گروه ملل متحد گفتن کرده است کدام ممکن است مردمان فرزندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای هیکل شخصی را برای تامین غذای خانوار شخصی می فروشند. اقتصاد افغانستان انصافاًً سقوط کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقدینگی فوق العاده به سختی موجود است. بیش اجتناب کرده اند ۸۰ نسبت مردمان افغانستان بدهکار هستند.

دبیرکل گروه ملل متحد هشدار داده است کدام ممکن است کارمندان شرکت ها حیاتی اجتناب کرده اند جمله مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستان ها ماه هاست حقوق اکتسابی نکرده اند. نمایندگی ها {نمی توانند} ورزش کنند. درآمدها اجتناب کرده اند بین گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزان تولید دیگری {نمی توانند} بذر هر دو کود بخرند. این سیستم انکشافی گروه ملل متحد (UNDP) هشدار داده است کدام ممکن است در صورت عدم اقدام، ۹۷ نسبت مردمان افغانستان به همان اندازه اواسط سال جاری زیر جاده فقر مسکن خواهند کرد.

گوترش تاکید کرد کدام ممکن است محله جهانی باید راهی بیابد به همان اندازه انتخاب برای برداشتن حمایت های انکشافی اجتناب کرده اند ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سد کردن نزدیک به ۹ میلیارد دالر اجتناب کرده اند دارایی های افغانستان در خارج اجتناب کرده اند ملت تاثیری بر مردمان افغانستان نداشته باشد. کشورهای ثروتمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قادر مطلق {نمی توانند} مجازات ها انتخاب ها شخصی را برای آسیب پذیرترین قشر نادیده بگیرند. اولین گام در هر پاسخ انسانی معنادار به افغانستان باید جلوگیری اجتناب کرده اند سقوط آزاد اقتصاد افغانستان باشد.

دبیرکل گروه ملل متحد همراه خود ردیابی به انتخاب افسران طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل خانم ها در صنف ششم اظهار داشت: «اجتناب کرده اند افتادگی تحصیل خانم ها در صنف ششم عمیقا متاسفم». این نقض حقوق برابر خانم ها است، به کل ملت آسیب می رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانم ها را کشف نشده خشونت، فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید استثمار اصولاً مکان ها. هیچ توجیهی برای چنین تمایزی {وجود ندارد}.