کلسیم که به طور طبیعی در غذاهایی مانند کلم بروکلی وجود دارد – آیا این ماده به طور خاص به عنوان مکمل (به عنوان مثال کربنات ، سیترات) است؟ : تغذیه

در جستجوهای ابتدایی من برای این راه حل ، به نظر نمی رسد که کلسیم موجود در غذاهایی مانند کلم

بیشتر بخوانید