۱۴۰۰ سال برای پرستاران چطور؟ ما بیشترین انواع از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر ناشی اجتناب کرده اند عروق کرونر را در سیاره داریم


1400 سال برای پرستاران چطور؟  ما بیشترین تعداد مرگ و میر ناشی از عروق کرونر را در جهان داریم

دبیر کل خانه پرستار اظهار داشت: ضعیف پرستار بر کار آنها فشار وارد کرده است. فشار بالای کار، کاهش قطعا ارزش آن را دارد کارمندان را افزایش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این باعث افزایش خطای کار تبدیل می شود. ما اجتناب کرده اند تذکر انواع از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر پرستاران رتبه اول را در سیاره داریم.


به گزارش خبرنگار ایلنا. {در این} مدت آنها اصولاً خرس تأثیر این بیماری قرار گرفتند. در ۲ سال فعلی پرستاران کشف نشده خطرات اقامت روزمره را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار در شرایط روی حیله و تزویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع خستگی قرار گرفته اند. با این حال خواه یا نه درخواست شده است های آنها به همان اندازه حدی برآورده شده کدام ممکن است فداکاری کرده اند؟ خواه یا نه مسئولان همراه خود ملاحظه به شرایط خاص تدابیر ویژه ای برای این نیروها در تذکر دارند؟ مشکلات پرستاران چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۰ سال را چگونه گذرانده اند؟


محمد شریفی مقدم (دبیرکل خانه پرستاری) وی در {پاسخ به} این پرس و جو اظهار داشت: تحریک کردن سال ۱۴۰۰ مصادف همراه خود ارتفاع کرونا بود. در ایام عید پرستاران شرایط سختی را پایین اوج گذاشتند. چندین رفیق در لانه کرونا پیدا شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع کشته شدگان افزایش کشف شد. این مثال به همان اندازه بالا سال شکسته نشده داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون آنها به کرونای جدید Omicron پیوسته اند. متعاقباً اولین چیزی کدام ممکن است با توجه به وضعیت پرستاران {در این} ۲ سال شیوع کرونا به افکار خطور می تدریجی اینجا است کدام ممکن است این گروه نسبت به سال های تولید دیگری کمیت کاری با کیفیت حرفه ای تری دارند.


ضعیف نیروی پرستاری؛ فشار بر پرستاران، اجتناب کرده اند انگشت دادن افراد


وی همراه خود ردیابی به ضعیف پرستار در ملت اظهار داشت: ضعیف پرستار هم در اشکال پرستار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در مطالبه افراد نمود دارد. ببینید نیروی انسانی ما حداقل نصف معمول دنیاست. یعنی طبقه معمول در سراسر جهان می گوید به ازای هر هزار نفر سه پرستار باشد کدام ممکن است در ملت ما عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم است. این حداقل نصف معمول جهانی است. به آگاه گروه بهداشت جهانی، ضعیف پرستار همراه خود افزایش از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر ارتباط مستقیم دارد، متعاقباً ضعیف پرستار روی به افراد آسیب می زند.


شریفی مقدم اظهار داشت: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری ضعیف نیروی پرستاری فشار بر نظامی حال را افزایش می دهد؛ در جاری حاضر پرستاران تمام امتحان شده شخصی را برای کار می کنند، با این حال دوباره نصف افراد نمی شود.


دبیر کل خانه پرستاری همراه خود خاص اینکه در سال ۱۴۰۰ هیچ اقدامی برای معامله با به این موضوع صورت نگرفته است، افزود: امسال خروجی داشتیم با این حال پذیرش نداشتیم؛ آزمون استخدامی بهمن ماه برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرفته شدگان امسال توسل به شدند. ولی ربطی به امسال نداشت


شریفی مقدم همراه خود خاص اینکه فشار کاری بر پرستاران فوق العاده بیش از حد است، اظهار داشت: فشار کاری بالا باعث کاهش قطعا ارزش آن را دارد کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش خطاهای کاری تبدیل می شود. ما اجتناب کرده اند تذکر انواع از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر پرستاران رتبه اول را در سیاره داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمترین انگیزه این امر استرس کار بیش اجتناب کرده اند حد است.


وی اظهار داشت: افزایش فشار کاری باعث تبدیل می شود کدام ممکن است خطای پرستار اجتناب ناپذیر باشد کدام ممکن است {در این} صورت هم پرستار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم فرد مبتلا متضرر می شوند.


حتی بعد اجتناب کرده اند تحویل داد ۱۴ سال قوانین ظالمانه اجرا نشد


دبیر کل خانه پرستار اظهار داشت: یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مشکلات پرستاران عدم اجرای قوانین حق الزحمه است. قوانین ارزش های ارائه دهندگان پرستاری کدام ممکن است در سال ۲۰۰۷ تصویب شد، ۱۴ سال است کدام ممکن است اجرا نشده است. در تعدادی از سال قبلی سران سه قوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بر اجرای این قوانین تاکید داشته اند، با این حال جریان پزشکی تحت سلطه در وزارت بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت بهداشت همواره همراه خود اجرای آن دیگری {بوده است}. قوانین


شریفی مقدم اظهار داشت: قوانین تعرفه ادعا به اجتناب کرده اند اوایل ژانویه اجرایی شود. بعد از همه بخشنامه ۱۴۰۱ {در این} زمینه به ما می گوید کدام ممکن است اصلا باورپذیر نیست. ببینید الان ۸۰۰۰ ارائه دهندگان پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰۰ ارائه دهندگان پیراپزشکی هزینه تبدیل می شود. تنها گروهی کدام ممکن است ارائه دهندگان آنها ارزش ای ندارد، پرستاران هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما شکل های منطبق بر نظام پرستاری را تایید نمی کنیم.


تقاضا برای پرستاران؛ ویژه a فوق العاده همراه خود سه م componentلفه


دبیر کل خانه پرستار به موضوع سوم پرستاران ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این یکی اجتناب کرده اند درخواست شده است های سه گانه نیروهای بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی ملت است کدام ممکن است برای برخی از کیت اعمال شده با این حال برای پرستاران اعمال نشده است.


دوازده مانکن قرارداد برای پرستاران. شبیه به کار منحصر به فرد تیز کردن


شریفی مقدم در شکسته نشده اظهار داشت: موضوع چهارم درمورد به نوع قرارداد پرستاران است. پرستاران دوازده مانکن قرارداد دارند. پرستاران ۸۹ روزه، پرستاران شرکتی هستند، تبصره ۳، تبصره ۴، قراردادها، قراردادها، قراردادهای مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید “مانکن های مختلف قرارداد پرستاران. حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایای هر عالی اجتناب کرده اند این پرستاران منحصر به فرد است با این حال همه همان حرکت می کنند. حدود ۳۵ سهم اجتناب کرده اند پرستاران اکنون شرکتی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرارداد آنها لحظه ای است کدام ممکن است استفاده از اجتناب کرده اند آن فوق العاده خم شده است.


وی همراه خود ردیابی به ساختار ساماندهی اشتغال کارگران مقامات اظهار داشت: در صورت تصویب این ساختار برای ادغام کردن پرستاران تبدیل می شود با این حال باقی مانده است اقدامی {در این} زمینه صورت نگرفته است. حدود ۴۵ سهم اجتناب کرده اند پرستاران ما قراردادهای موقتی دارند کدام ممکن است پیش بینی داریم آنها را اصلاح دهیم.


شریفی مقدم همراه خود خاص اینکه مشکلات پرستاران بیش از حد است اظهار داشت: این ۴ مورد یکی اجتناب کرده اند اساسی ترین مشکلات پرستاران است کدام ممکن است در سال ۱۴۰۰ اقدامی برای تعمیر آنها انجام نشده است.


وی همراه خود ردیابی به ادعای عدم وجود پرستار لوفر در ملت اظهار داشت: این آگاه اصلا صحت ندارد. در جاری حاضر همراه خود ملاحظه به افزایش انواع فارغ التحصیلان در ملت، حدود عالی میلیون پرستار لوفر داریم. سال قبلی ۷۰ هزار نفر {در این} آزمون نمایندگی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمار مناسب نماد می دهد کدام ممکن است ۷۰ هزار پرستار جویای کار داریم کدام ممکن است ده هزار نفر اصولاً اجتناب کرده اند سال قبلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجموع انواع پرستاران جویای کار به ۸۵ هزار نفر می رسد. همراه خود این جاری، انواع زیادی اجتناب کرده اند فارغ التحصیلان پرستاری شرایط را صحیح نمی دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است تمایلی به حق ورود به بازار کار ندارند. متعاقباً می توان اظهار داشت بیش اجتناب کرده اند عالی میلیون پرستار لوفر داریم.


دبیر کل مجلس عوام در طولانی مدت تاکید کرد: {در این} مدت پرستاران علیرغم امتحان شده های فراوان جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند، با این حال مشکلات بی نظیر رفع نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب مسئولان برای رفع مشکلات آنان در حد اعلامیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعلام کردن باقی ماند. .


انتهای پیام/