۳۹ سطح حادثه‌خیز در شهر اصفهان تعمیر شده است


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل اجتناب کرده اند روابط‌نهایی معاونت حمل ‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید ‌نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان شهرداری اصفهان، بهادر قدیری فراز، رئیس اداره نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت معاونت بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان شهرداری اصفهان همراه خود گرامیداشت روز سراسری امنیت بار همراه خود خاص اینکه طی منصفانه سال قبلی بیش اجتناب کرده اند ۱۰ مونتاژ اتاق در نظر گرفته شده امنیت برگزار شد، تصدیق شد: این کلاس ها همراه خود حضور اعضای هیأت آموزشی دانشکده‌های اصلی خانه، پلیس راهور، متخصصان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران بخش حمل‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌نقل تشکیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حول محور تحلیل تصادفات، تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر عوامل حادثه‌خیز، امنیت معابر بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر شد.

وی افزود: هدف اجتناب کرده اند تشکیل اتاق در نظر گرفته شده امنیت رفع امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات ترافیکی، افزایش فرآیندهای کاری، استفاده اجتناب کرده اند دانش جمعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه گروهی، تحمیل بستری صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای هنری جهت ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش اندیشه‌های نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این انتخاب‌سازی پیرامون امتیازات شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری در بخش امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار است.

قدیری فراز خاص کرد: {در این} کلاس ها اقدامات مؤثری اجتناب کرده اند جمله راه‌اندازی سامانه کامل مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش تصادفات (مرصاد)، تحلیل تصادفات به شیوع پیوسته در معابر شهر، بازدید میدانی اجتناب کرده اند عوامل حادثه‌خیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر راهکار در راستای کاهش تصادفات پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام می‌شود.

رئیس اداره نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت معاونت بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان شهرداری اصفهان خاص کرد: سرمایه گذاری امنیت تحلیل پتانسیل حادثه‌خیزی معابر به فرآیند آنالیز مفید در ۲ قطعه کدام ممکن است در مرحله عقد قرارداد همراه خود وسط تحقیقات امنیت دانشکده تربیت مدرس است، اجتناب کرده اند تولید دیگری اقدامات مهم {در این} زمینه است.

وی همراه خود ردیابی به اینکه سوئیچ گاردریل همراه خود حفاظ بتنی امنیت در آزادراه های شهر اصفهان به اندازه تقریبی ۱۵ کیلومتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش ۲۵ میلیارد تومان در جاری اجراست خاص کرد: این ساختار در جاری حاضر در آزادراه شهید اقارب پرست به اندازه تقریبی ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش ۷ میلیارد تومان توسط دست اقدام است.

قدیری فراز تصریح کرد: اجتناب کرده اند ۶۵ سطح حادثه‌خیز در شهر اصفهان در سال قبلی ۳۹ سطح تعمیر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶ سطح باقی مانده نیازمند تخصیص بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای سرمایه گذاری‌های کلان است کدام ممکن است در جاری این سیستم‌ریزی است.

انتهای پیام/۶۳۱۰۱/ج/
این مطلب را برای صفحه اول توصیه شده کنید