یادداشت های علمی، یکشنبه ۴ تیر ۱۳۴۶: به سفیر آمریکا گفتم با روس ها قرار بگذار و به جمال عبدالناصر آسیب برسان.یادداشت های اسدالله علم: آمریکایی ها کم کم به اعراب می گویند که از ناصر حالشان به هم می خورد، اگر گوش به حرف آمریکایی ها باقی بماند. گفتم خوب است با روس ها قرار بگذاریم تا ناصر شرارت کنیم، همه راحت باشند. او گفت که ازدواج آنها از حد گذشته است و نمی توانند طلاق بگیرند.