گفتگوی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس در چارچوب احترام متقابل است.


گفتگوی دولت و مجلس در چارچوب احترام متقابل است.

رئیس جمهور توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری همراه خود مجلس را اجتناب کرده اند انتخاب های بی نظیر مقامات دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: بلافاصله خواستن به توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق درست بین مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس در همه امتیازات موجود است. ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفان نباید تحمل تأثیر ستمکاران قرار گیرند.»


به گزارش ایلنا، حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی عصر بلافاصله (یکشنبه) در نشستی صمیمی همراه خود تبریک میلاد امام حسن مجتبی (ع) به مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس اظهار امیدواری کرد کدام ممکن است دوره ها مشترک مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس تداوم داشته باشد. منشأ برکات متعدد در مدیریت است. وی ذکر شد: موضوعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفهوم هایی کدام ممکن است {در این} گونه دوره ها مطرح تبدیل می شود قطعا راهنمای ملت است. همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس برای رفع مشکلات ملت حیاتی است.


رئیس جمهور همراه خود ردیابی به اتحاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی سه طرف برای حرکت اجتناب کرده اند مشکلات ملت، ذکر شد: مقامات همراه خود اقدامات شخصی نماد داده کدام ممکن است تصمیم گرفت به رفع مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تعدادی از ماه فعلی اقدامات خوبی {انجام شده} است.


رئیسی تحمیل امید در محله را مهمترین انتخاب مقامات تدبیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: خواستن بلامنازع


رئیسی نیازمند گفتگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق درست پارلمانی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مقامات اجتناب کرده اند نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری مجلس استقبال می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است صدها اجتناب کرده اند همه وزرا درخواست شده است ام به همان اندازه کمتر از ذکر شد وگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک مجلس را داشته باشند. ضمناً نمایندگان احترام باید به الزامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویه های اجرایی نیز ملاحظه داشته باشند.


رئیس جمهور در شکسته نشده ذکر شد: نمایندگان در آسانسور کار کردن وزارتخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور روحیه وزرا موقعیت حیاتی دارند. کشوری کدام ممکن است قلمرو آن شکسته است.


رئیسی می خواست همراه خود سوال اجتناب کرده اند وزرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو تقاضا دلایل اجتناب کرده اند شر هر مشکلی خلاص شود با این حال در عین جاری اذعان داشت: همه این کارها همراه خود احترام، همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد قابل انجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید افکار آنها را ضعیف، تخریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختگی کرد. متفکران شرور شاد.


رئیسی در بخش دوم سخنان شخصی همراه خود ردیابی به اصلاح تخصص، اصلاح در تکنیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح نهادی شناخته شده به عنوان بخشی اجتناب کرده اند رویکرد تغییر آفرین مقامات از ما خاطرنشان کرد: مقامات اختصاص داده شده به اصلاح است. امروزه اصلاح چشم انداز در امتداد طرف اقدامات مقامات در بخش های مختلف همراه خود جدیت دنبال تبدیل می شود. الگو اصلاح الگو نیز در تمامی وزارتخانه ها تحریک کردن شده {است تا} زمینه تغییر دقیق فراهم شود.


رئیس جمهور همراه خود تاکید بر اینکه مقامات به طور قابل توجهی در بخش اصلاحات مالی اقدامات جسورانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گرفت انجام می دهد، ذکر شد: ما اختصاص داده شده به اصلاحات ساختاری در بخش های مختلف اجتناب کرده اند جمله بانکی، مالیاتی، سیستم های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی هستیم. برای آبروی ما بپردازیم


رئیس جمهور همراه خود تاکید بر اینکه مقامات به هیچ وجه نادیده گرفته نمی شود، ذکر شد: بلافاصله پیش بینی مردمان اجتناب کرده اند {همه ما} برای رفع مشکلات ملت است، به همین دلیل حرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت کوچکی کدام ممکن است مردمان را دلخور تدریجی گناه نابخشودنی است.


رئیس جمهور در بخش دوم سخنان شخصی همراه خود ردیابی به برخی اجتناب کرده اند موضوعات مطرح شده در زمینه پول خارجی محبوب، معیشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صیانت اجتناب کرده اند سفره مردمان را اجتناب کرده اند انتخاب های مقامات در اجرای اصلاحات مالی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تصمیم گرفت هستیم چنین شرایطی را تحمیل کنیم. . هیچ تاثیر اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر عقب کشیدن بر بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندان مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن مردمان ندارد.


رئیسی در خصوص اجرای دستور ۴۴ قوانین اساسی ذکر شد: مقامات اختصاص داده شده به اجرای این دستور است.


انتهای پیام/