گروه همکاری اسلامی باید محل همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد ملت مسلمان باشد.


سازمان همکاری اسلامی باید محل همدلی و اتحاد ملت مسلمان باشد.

وزیر امور خارجه کشورمان همراه خود ردیابی به نشست وزرای خارجه گروه همکاری اسلامی (OIC) در پاکستان، ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است همراه خود امتحان شده کشورهای عضو این گروه به محل همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد کشورهای عضو تغییر شود. ملت مسلمان .


به گزارش ایلنا، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان امشب در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی تلفنی همراه خود سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان پیرامون موضوعات مطرح شده در نشست گروه همکاری اسلامی در اسلام آباد گفتگو کرد.وزیر امور خارجه کشورمان در ابتدای این اظهار داشت وگوی تلفنی ضمن تبریک سال نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن قرن جدید عکس ولتایی، ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است سال نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرن جدید به در اطراف اجتناب کرده اند زشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً باشد. کشورهای جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان.امیر عبداللهیان علاوه بر این همراه خود دعوت اجتناب کرده اند رئیس جمهور تاجیکستان برای بازدید به کشورش بهتر از نیازها را برای رئیس جمهور تاجیکستان فرستاد.وزیر امور خارجه همراه خود ردیابی به نشست وزرای امور خارجه گروه همکاری اسلامی در پاکستان ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است همراه خود امتحان شده کشورهای عضو این گروه به ۱ گروه بومی برای همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همبستگی امت اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود به قلمروها این به سازمانی کدام ممکن است کروی هم آمده آسیب می زند، باید اجتناب کرده اند آن اجتناب کرد.سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در گفتگوی تلفنی همراه خود حضور در اسلام آباد بر نیاز وحدت در گروه همکاری اسلامی تاکید کرد.وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری تاجیکستان علاوه بر این با توجه به نشست بلند مدت افغانستان در چین گفتگو کردند.


انتهای پیام/