کودیور محافظ سروش نیست
مناقشه عبدالکریم سروش و محسن کدیور که در خارج از کشور به بیان عقاید خود می پردازند و در بستر روشنگری دینی زبانزد خاص و عام هستند، موضوع این یادداشت است…/ نویسنده این یادداشت اگرچه عمیقاً تحت تأثیر دکتر . سروش به دیدگاه خود نسبت به دین نظر دارد، اما با انتقاد جان کلام از محسن کدیور در این دو جلسه از سخنرانی جنجالی سروش با عنوان «پیامبر مستبد» موافق است.