کنعانی های بعدی گروه سراسری چه کسانی هستند!؟
دعوت مجدد حسین کنی زادگان به گروه سراسری بار تولید دیگری ملایم کرد کدام ممکن است در فوتبال ایران اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت غریزه اخلاقی چندان بدون در نظر گرفتن!