کمیته اخلاق پای ادعا نویسی استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس را باز می تدریجی؟!


کمیته اخلاق پای بیانیه نویسی استقلال و پرسپولیس را باز می کند؟!

غیر معمول فریادچیران دانستن درباره اظهارات جدیدترین استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس علیه یکدیگر کدام ممکن است همراه خود تحویل داد حدود ۱۰ روز اجتناب کرده اند دربی پایتخت همچنان شکسته نشده دارد، اظهار داشت: یک تجهیزات گلف در دنیا را به ممکن است آرم دهید کدام ممکن است ادعا های شخصی را در لیگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیگ قاره خودش می نویسد، قهرمانی. متأسفانه ما در همه زمینه ها افراط می کنیم، هولیگانیسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​استفاده اجتناب کرده اند هواداران در فوتبال ما روال شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افترا به خدمه های تولید دیگری ما را {به سمت} این جریان ها سوق داده است، در حالی کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند این امتیازات صحت ندارد.

وی شکسته نشده داد: آقایان جو را خطرناک هدایت می کنند کدام ممکن است در واقع سابقه زیادی در فوتبال ما دارد. ما دیده‌ایم کدام ممکن است باندهای کثیفی وجود دارند حتی برخی اجتناب کرده اند کودک‌ها به ما خیانت کردند. زمان نوشتن ادعا فرا رسیده است. این اراده باعث شده باشد کدام ممکن است آنها این عبارت را مدام تکرار کنند. {در این} کار انگشت خیلی ها را می بندیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه را در فضای فوتبال ملت می بینیم.

سرمربی سابق خدمه سراسری فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: ادعا نویسی تنها به هرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرج در فوتبال منجر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این اقدام عصر جوان فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران آسیب انتقادی می بینند. اگر قرار بود همراه خود ادعا ای مشکلی رفع شود، الان این اتفاق می افتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است {نمی دانم} تجهیزات گلف ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرانشان چه دستاوردهایی اجتناب کرده اند این انگشت داشته اند. در واقع ادعا نویسی ساده درمورد به استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه تجهیزات گلف های ما در آن حضور دارند. برخی اجتناب کرده اند آقایان ۹ تنها مدعی اداره تجهیزات گلف هستند، اما علاوه بر این اعلام کردن می کنند کدام ممکن است می توانند فدراسیون فوتبال را اداره کنند با این حال به نوشتن داده ها شکسته نشده می دهند.

فریادچیران افزود: متاسفم برای فوتبال ملت به طور قابل توجهی کودکان متاثر اجتناب کرده اند این جریانات. حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت اجتناب کرده اند خدمه یک طرف ماجراست با این حال فریب هواداران جریان مخربی را در فوتبال تحمیل می تدریجی کدام ممکن است نتیجه ای جز تحریف ایده ها نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی گیمرها خدمه ندارد. وقتی تجهیزات گلف ادعا می دهد اجتناب کرده اند بازیکنش هم {در این} مورد پرس و جو تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر از کانون اصلی روی امتیازات فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقادی در تمرینات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای راه ها باید به این در نظر گرفته شده تدریجی کدام ممکن است دانستن درباره اظهارات تیمش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات گلف حریف چه خواهد اظهار داشت.

وی در خصوص موقعیت فدراسیون فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه قضائیه در برخورد همراه خود پدیده ادعا نویسی تصریح کرد: {در این} مورد باید کمیته اخلاق انتقادی وارد حرکت شود از در فوتبال کار خم شده انجام تبدیل می شود. در دوران ریاست خادم عاشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسای سابق فدراسیون انتقادات انتقادی اجتناب کرده اند کار کردن این کمیته داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارم.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروازه بان سابق خدمه سراسری کشورمان شکسته نشده داد: اینکه کمیته اخلاق چگونه در قبال موضوع انتقادی نوشتن ادعا هایی کدام ممکن است احساسات تعداد انگشت شماری میلیون هوادار را در بر خواهد گرفت، منفعل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکوت تدریجی؟

فرادچیران اظهار داشت: امیدوارم فوتبال ما {به سمت} معلم مقاوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش اخلاقی برود کدام ممکن است امسال به الاتحاد بیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به خوبی مدیریت تدریجی. فوتبال ایران تولید دیگری نیازی به مدیرانی کدام ممکن است دنبال طلسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانترا هستند ندارد. یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری صفا فرهانی را باید گرامی بداریم. اگر مدیریت فوتبال مناسب باشد، کادر نوشتن دانش ترکیبی تبدیل می شود.