کل دریاچه ارومیه احیا نمی شود
واقع بینانه ترین آینده ای که کارشناسان برای دریاچه ارومیه متصور هستند، احیای بخش های شمالی آن و خشک شدن مناطق وسیع است. موثرترین اقدامی که می توان برای کاهش خسارات زیست محیطی منطقه انجام داد، غرقابی کامل پارک ملی ارومیه و کاشت گیاهان سازگار با خاک شور و کم آب است. اما این روزها همچنان تمرکز بر پروژه هایی است که از سایر حوزه ها آب می آورند.