کلیات ساختار واردات مشروط خودرو در مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام تصویب شد
عزت‌الله اکبری تالارپشتی دانستن درباره تصویب کلیات کلیات ساختار واردات خودرو در مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام اظهار داشت: ساختار واردات خودرو به شرط صادرات خودرو، قطعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان نیروی محرکه در مونتاژ در این زمان مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اطمینان از تا حد زیادی عمیق آن به کمیسیون های تخصصی مجمع ارجاع شد.