کتاب «نقشه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزمین ها» یک شگفتی عظیم است


Map and Territory همراه خود بخش‌های روایی مختلف یکی اجتناب کرده اند پیچیده‌ترین متون نوشته میشل اوولبک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حدودی شگفت‌انگیز عظیم است.


به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «نقشه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزمین ها» نوشته میشل اولبک تشکیل {پیچیده ترین} ساختار در آثار این نویسنده است. یکی اجتناب کرده اند بهترین شگفتی های این کتاب کدام ممکن است در سال ۲۰۱۰ دریافت کرد جایزه گنکور شد، حضور میشل اولبک شناخته شده به عنوان {یک شخصیت} است. این کتاب اولین رمان او است کدام ممکن است در ایران آشکار شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت کتاب همراه خود میشل اولبک، اجتناب کرده اند هفته نامه توجه پزشکی Laz Encroptable مصاحبه تبدیل می شود. مطالعه این مصاحبه ارائه می دهیم {کمک می کند} به همان اندازه بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیقتر آثار مشهورترین رمان نویس فرانسوی امروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان را درک کنید.


میشل یولبک، نویسنده عظیم ادبیات فرانسه، تنها نویسنده ای است کدام ممکن است این همه عامل را برای دنیای شخصی فاش کرده است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید او تنها نویسنده فرانسوی است کدام ممکن است در تعدادی از سال جدیدترین بسیار موفق {در سراسر} جهان داشته است، با این حال بهایی هم داده است. قیمت گزاف همانقدر کدام ممکن است او را شناخته شده به عنوان یک ستاره دقیق پرستش می کنند، مورد تحقیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقاد بی رحم قرار خواهد گرفت. او یکی اجتناب کرده اند معدود نویسندگانی است کدام ممکن است نامی برای شخصی انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک خاصی را رشد داده است: شکوه شناسی {غم انگیز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمابیش غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریبی کدام ممکن است به دنیای رمان های او محدود نمی شود.


نقشه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق رمان عظیم میشل اولب است. رمانی کدام ممکن است جهان را چکیده می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک عمیقی اجتناب کرده اند اقامت به انگشت می دهد. هزارتوی متافیزیکی، رمانی مناسب، سیاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمعمول؛ این رمان کدام ممکن است توسط شخصی نویسنده مورد ملاحظه قرار گرفته است، همراه خود بخش های روایی گوناگون، یکی اجتناب کرده اند {پیچیده ترین} ساختارهای محتوای متنی اوست.


کتاب «نقشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو» همراه خود تفسیر ابوالفضل الله دادی در ۳۷۴ صفحه توسط نشر شماره همراه خود قیمت ۱۱۰ هزار تومان آشکار شده است.


انتهای پیام/