کتابی در اندیشه فلسفی; فلسفه چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط آن همراه خود سایر علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارف


کتابی در اندیشه فلسفی;  فلسفه چیست و چرا و ارتباط آن با سایر علوم و معارف

«اندیشه فلسفی؛ انتشارات حکمت اسلامی چیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرایی فلسفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط آن همراه خود سایر علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارف را آشکار کرده است».


به گزارش ایلنا، «اندیشه فلسفی؛ فلسفه چیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط آن همراه خود سایر علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارف» به قلم محمد فنایی اسکواری آشکار شد.


در پایین جلد این کتاب در مقدمه آن می خوانیم:


فلسفه یک تأمل نسبتاً سیستماتیک با اشاره به امتیازات اساسی بشر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند اساسی ترین قطعات سازنده سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن است. متعدد اجتناب کرده اند متفکران تأثیرگذار در گذشته تاریخی جوامع مختلف متفکر هستند. به همین دلیل ضروری است کدام ممکن است بدانیم فلسفه چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا.


سؤالات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابهامات زیادی با اشاره به فلسفه، اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت آن موجود است. برخی اجتناب کرده اند این سؤالات عبارتند اجتناب کرده اند: فرآیند تأمل فلسفی چیست؟ {چگونه می توان} فلسفه را اختراع کرد؟ فلسفه چه ربطی به علوم تولید دیگری دارد؟ اتصال فلسفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دین چیست؟ عملکرد فلسفه در اقامت انسان چیست؟ چرا یک قهقهه همراه خود فلسفه مخالفند؟


نویسنده در فصول مختلف کتاب سعی کرده به این سوالات پاسخ دهد.


این کتاب توسط انتشارات حکمت اسلامی، تکیه کن به مجمع برتر حکمت اسلامی در قم آشکار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.


انتهای پیام/