کاهش قابل ملاحظه انبساط مالی آلمان در پرتو مبارزه اوکراین


اقتصاددانان عالی آلمانی نتایج تعیین مقدار شخصی اجتناب کرده اند وضعیت مالی آلمان را حاضر کردند. به مشاوره آنها انبساط مالی این ملت در …

اقتصاددانان عالی آلمانی نتایج تعیین مقدار شخصی اجتناب کرده اند وضعیت مالی آلمان را حاضر کردند. به مشاوره آنها، انبساط مالی این ملت در سال جاری از به طور منظم در جاری کاهش است. الان قیمت ها بالا گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان در ناامیدی رفتن می برند.

تعیین مقدار پیامدهای مبارزه تهاجمی روسیه علیه اوکراین در جاری حاضر دردسر است، به طور قابل توجهی اینکه بدتر کردن نبرد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه تحریم ها علیه روسیه ممکن است تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا داشته باشد.

همراه خود این جاری، شورای متخصصان مالی آلمان، متشکل اجتناب کرده اند ۵ اقتصاددان عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عموماً معروف به «دانایان مالی»، پیش سوراخ بینی های جدیدی اجتناب کرده اند اقتصاد آلمان در سال جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال بلند مدت آشکار کرده است.

آنها تعیین مقدار زودتر شخصی را اجتناب کرده اند پیامدهای مبارزه اوکراین {تجدید نظر} کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این نتیجه رسیدند کدام ممکن است ساخت ناخالص خانه آلمان در سال جاری ۸.۱ نسبت انبساط خواهد کرد. برای سال بلند مدت (۲۰۲۳) ۶.۳ نسبت انبساط پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

۵ «حکیم مالی» در نوامبر قبلی پیش بینی داشتند کدام ممکن است اقتصاد آلمان در سال جاری علیرغم شیوع همه‌گیری کرونا، ۶.۴ نسبت انبساط تنبل.

شورای اقتصاددانان اجتناب کرده اند سال ۱۹۶۳ در خدمت مقامات فدرال {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر سال در ماه نوامبر نتایج نظرسنجی های شخصی را برای پیش سوراخ بینی چرخه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری آلمان حاضر می تنبل. هیئت ساده در شرایط بحرانی پیش سوراخ بینی های شخصی را تجزیه و تحلیل می تنبل.

همراه خود ملاحظه به هزینه بالای قدرت کدام ممکن است تنها یکی اجتناب کرده اند پیامدهای تهاجم روسیه به اوکراین است، تورم احتمالاً در سال جاری به ۱.۶ نسبت خواهد رسید.

شورای متخصصان مالی معتقد است کدام ممکن است تورم در سال ۲۰۲۳ به ۴.۳ نسبت خواهد رسید.

افزایش قیمت در آلمان در سال جاری هم دیدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم درگیر کننده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند زمان فاجعه نفتی دهه هفتاد بیانیه نشده است.

کاهش وابستگی به روسیه

آلمان از نزدیک به دارایی ها قدرت روسیه تکیه کن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص نیست آینده واردات قدرت اجتناب کرده اند این ملت به مکان می انجامد. روز چهارشنبه ۳۰ مارس، روبرت هاپ، وزیر اقتصاد آلمان اجتناب کرده اند تحریک کردن مرحله یک “ساختار اضطراری بنزین” کشورش خبر داد.

ساختار اضطراری بنزین در چارچوب مقررات اتحادیه اروپا اجرا تبدیل می شود. مقررات وضع شده برای تضمین ایمنی بنزین در کشورهای عضو اتحادیه. این ساختار اجتناب کرده اند سه مرحله {تشکیل شده است}: مرحله هشدار اولین، مرحله هشدار باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله اضطراری.

مرحله یک را می توان روزی ادعا کرد کدام ممکن است سیگنال های ملموس، انتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل اعتمادی اجتناب کرده اند یک مناسبت بالقوه وجود داشته باشد کدام ممکن است احتمالاً در نتیجه وخامت قابل توجهی در در دسترس بودن بنزین تبدیل می شود.

اکنون کدام ممکن است فاز اول این تعهد در آلمان ادعا شده است، مقامات باید ضمانت حاصل تنبل کدام ممکن است بنزین این ملت با بیرون کمک روسیه تامین تبدیل می شود. هیئتی اجتناب کرده اند متخصصان مالی برای این منظور تصمیم گیری شده است.

به مشاوره وزارت اقتصاد آلمان، این ملت در جاری حاضر همراه خود ضعیف در دسترس بودن بنزین مواجه نیست. همه بلعیدن کنندگان کودک بنزین می خواست شخصی را بدست آمده خواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها انواع به سختی اجتناب کرده اند مشتریان عظیم بنزین کمتر بدست آمده خواهند کرد.

هدف ادعا ساختار اضطراری HUBEK تقاضا اجتناب کرده اند روسیه برای بدست آمده پول بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت به روبل است. هابوک را انتخاب کنید و انتخاب کنید همتایانش در گروه هفت ملت عظیم اقتصادی روز دوشنبه ۲۸ مارس تقاضا مسکو را رد کردند.

مقامات روسیه نیز به نوبه شخصی شبح کرد کدام ممکن است در دسترس بودن بنزین به اروپا را برداشتن خواهد کرد.

ورونیکا گریم، یکی اجتناب کرده اند ۵ اقتصاددان خردمند، در مصاحبه زودتر مشاوره بود کدام ممکن است آلمان ممکن است همراه خود پیامدهای تحریم بنزین روسیه مقابله تنبل. خانم گریم معتقد است کدام ممکن است چنین حرکتی به افتادگی مالی منجر تبدیل می شود، هرچند در اندازه عظیم، در کل همه گیری ویروس کرونا.

مارسل فاچر، سرپرست مؤسسه تحقیقات مالی DIW، نسبت به مجازات ها مالی “{غم انگیز}” در صورت افتادگی تمام دارایی ها قدرت روسیه هشدار داد. او به روزنامه Neue Passauer Perseus اظهار داشت: «اقتصاد آلمان در جاری حاضر ظریف است، به همین دلیل شوکی مربوط به این (کاهش واردات گاز اجتناب کرده اند روسیه) از نزدیک به ما ضربه خواهد زد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراشر نسبت به افتادگی ۱۰ درصدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل تورم {در این} مورد هشدار داد.