کاهان: چهره های سیاسی بد، ورزشکاران و بازیگرانی که از اغتشاشات حمایت کردند، عاملان جنایت هستند. تبعیدشون کن
سوال این است که آیا در لزوم محاکمه و مجازات این افراد به اتهام تخریب اموال عمومی، بی احترامی آشکار به بیگانگان، مشارکت در کشتار غیرنظامیان و بالاتر از همه زمینه سازی برای اقدامات هولناکی که دشمن انجام داده است، تردیدی وجود دارد. تدارک دیده شده علیه مردم این مرز و بوم؟!