کانوتی: ما باختیم با این حال ممکن است همراه خود بازیکنانم کف دست دادم


کانوتی: ما باختیم اما من با بازیکنانم دست دادم

سرمربی گروه فوتبال خلیج فارس در ماهشهر ذکر شد: در رختکن برای بازیکنانم کف زدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خوشحال از رفتیم.


به گزارش ایلنا، موسی کنواطی همراه خود حضور در نشست خبری پس اجتناب کرده اند شکست یک بر صفر خلیج فارس در شهر آلومینیوم اراخ ذکر شد: ابتدا به مردمان استان مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان اراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه خوشایند این گروه تبریک می گویم. آقا سید.” اجتناب کرده اند مشاور شهر، شورای شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندار شهرستان تشکر می کنم. علاوه بر این اجتناب کرده اند مالک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست مسئله تجهیزات گلف تشکر می کنم. تمام دهانه های حریف را بستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان باختیم با این حال ممکن است همراه خود بازیکنانم کف دست دادم.


وی افزود: استحکام آلومینیوم را بستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رقیب اجازه ورود ندادیم، با این حال قطعا ارزش آن را دارد‌هایمان کم نشد چون خطا کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقبا را باختیم. در ۴ دیداری کدام ممکن است مقابل حریفان لیگ شیوع مان انجام دادیم، نزدیک ترین رقیب نبودیم. همه گیمرها ممکن است روی حیله و تزویر کار کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید یک گروه را سطح می آوردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها ما نیز مردانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکم تفریحی کردند. ما یکی اجتناب کرده اند گروه هایی هستیم کدام ممکن است ایران باید بداند ما خلیج فارس هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای شناسایی خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر بندری کار می کنیم.


سرمربی گروه فوتبال خلیج ماهشهر در یکپارچه ذکر شد: باید ۲۰ نمایندگی مادر پتروشیمی در ماهشهر داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها پای کار بیایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فوتبال این شهر کمک کنند. همراه خود حمایت پولی این گروه در بلند مدت {در این} مورد بیش از حد خواهید شنید. اجتناب کرده اند رئیس جمهور آرزو می کنم به شهر ملاحظه زیادی داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشگاهی معادل شهر اراک بسازد. تبریک به مسئولین استان مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراک. ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار هایمان سرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید از گرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حق خالص ماست کدام ممکن است در یک واحد شهر بندری گروه لیگ یک هر دو لیگ برتر داشته باشیم. اجتناب کرده اند تذکر پولی نمی توان گیمرها ما را همراه خود گروه های لیگ یک ارزیابی کرد. در رختکن برای بازیکنانم کف دست زدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خوشحال از رفتیم. در نهایت به مردمان اراک تبریک می گویم.


انتهای پیام/