کابوس رانندگان ایرانی به زندان رفتتحقیقات ادامه داشت تا اینکه صبح امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه متهم برای تحقیقات به دادسرای جنایی منتقل شد که روند تحقیقات مشخص شد آدم ربایی، ضرب و جرح و سرقت.