ژاپن بعد از آبه نظام و قانون را نمی توان ترور کرد
اگرچه هدف بلندپروازانه “شینزو آبه” برای افزایش تولید ناخالص داخلی به ۶۰۰ تریلیون ین تا سال ۲۰۲۰ محقق نشد. اما «آبه» یک شخص بود و وجود سیستم، نهادها و قوانین در ژاپن اجازه نخواهد داد رویاهای آفتاب با مرگ یک شخصیت خاموش شود.