چگونه ماشین شخصی را برای بازدید کنار هم قرار دادن کنیم؟در گذشته اجتناب کرده اند آغاز خوب بازدید تمدید شده لاستیک های شخصی را چک کنید.