چرا ساخت؟!
بر مقدمه این سیستم، در سال ۲۰۱۸ باید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند فناوری‌های نوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ورزش‌های تولیدی اطلاعات‌بنیان به ثروت‌آفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال ایمن می‌رسیدیم کدام ممکن است با بیرون اعتقاد دولتمردان سابق به اصل العمل‌های غربی محقق می‌شد.