چرا دولت در عدم افزایش حقوق بازنشستگان مقصر نیست؟


منادی گفت: رئیس جمهور پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی حقوق مستمری بگیران سایر رده های تامین اجتماعی را رد کرد.

دولت باید پاسخگوی عدم افزایش حقوق بازنشستگان باشد
رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت: پیشنهاد مجلس برای افزایش حقوق بازنشستگان، مبلغ مصوب شورای عالی کار یعنی ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار یورو است.

وی گفت: دولت باید پس از مهلت مقرر قانونی نسبت به افزایش دستمزد بازنشستگان پاسخگو باشد

لازم به ذکر است ۵ روز پیش مهلت یک هفته ای تعیین طرح افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی به پایان رسید. بر اساس مصوبه شورای عالی کار مقرر شد حقوق کمترین مستمری بگیران ۵۷ درصد و سایر مقاطع ۳۸ درصد افزایش یابد.