پنج اشتباه والدین که نوجوان را پنهان می کندعلت بیشتر مشکلات خانواده ها در برخورد با فرزندان نوجوانشان این است که ویژگی های دوران نوجوانی را نمی دانند. این عدم آشنایی باعث می شود باور نکنند که فرزندشان با ورود به دوره نوجوانی احساس بزرگ شدن می کند و می تواند خودش تصمیم بگیرد.