پرستاری کدام ممکن است کودک نوپا را در خشک کن انداخته بود دستگیر شدمرد کودک به پلیس اظهار داشت کدام ممکن است پرستارش ابتدا او را همراه خود تعدادی از حوله موجود در خشک کن انداخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن را باز کرد. تعدادی از ثانیه بعد، ماشین را پارک کرد، قفل آن را باز کرد، یک بار دیگر خاموش کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در حالی کدام ممکن است کودک در آن بود، ماشین را یک بار دیگر ایجاد کرد.