پذیرش قوانین تصرف ذهنی پیش خواستن نوآوری است


پذیرش قانون مالکیت فکری پیش نیاز نوآوری است

وزیر علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری همراه خود تاکید بر اینکه تصویب قوانین تصرف ذهنی پیش خواستن نوآوری است، اظهار داشت: تصویب قوانین کامل تصرف ذهنی در اصل کار این وزارتخانه قرار دارد.


به گزارش ایلنا، زولفیگل وزیر علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در مراسم معارفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه روسای دانشکده های اقتصادی اراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراک اظهار داشت: این استان محل اقامت برخی اجتناب کرده اند دانشمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علمای تأثیرگذار ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام راحل یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند این علما هستند کدام ممکن است معیار جدیدی را برای اداره کردن گروه تصمیم گیری کردند.


وی اظهار داشت: استان مرکزی اجتناب کرده اند تذکر صنعت جزو استان های برتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی {می رود} دانشکده های این استان به طور قابل توجهی دانشکده مادر جزو دانشکده های برتر ملت باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متأسفانه چون آن است پیش اجتناب کرده اند این نیز شاهد بوده ایم. . اینکه برخی اساتید عظیم اجتناب کرده اند استان گذشت اند این شرایط باید {در این} مدت اصلاح شود.

ذوالفیگل افزود: {در این} مدت باید همراه خود اتحاد شهرهای استان های اراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکزی رشد یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد این صنایع ابتدا به استان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده های آنجا برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعاًً در آن فاصله این میوه درو کردن احتمالاً خواهد بود.

وی همراه خود خاص اینکه پیش بینی {می رود} روسای دانشکده ها نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزوهای شخصی را برای بلند مدت دانشکده خاص کنند، افزود: آرمان هر گروه بهترین سرمایه هر گروه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر آموزشی باید برای رسیدن به آن است آرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم داشته باشد. “

ذوالفیگل خاطرنشان کرد: بعد از همه ستاد وزارت علوم نیز باید رویکرد حمایتی، حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایتی مناسب داشته باشد، مسائلی موجود است کدام ممکن است باید امتحان شده کنیم به آنها معامله با کنیم.

وی همراه خود ردیابی به اینکه بودجه های خوبی در قوانین بودجه امسال پیدا شده است، اذعان داشت: روسای دانشکده ها باید این سیستم ریزی های بهتری مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند این ردیف ها داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت علوم باید برای ارتقای استاندارد دانشکده ها، تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد اقدام تدریجی.

وزیر علوم همراه خود تاکید بر اینکه نظام سراسری نوآوری در ملت نداریم، اظهار داشت: شناخته شده به عنوان مثال بیمه پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین کامل تصرف ذهنی کدام ممکن است مبنای نوآوری در ملت است {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} شرایط ذبح کرده ایم. خلاقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری.” در کشورهای تولید دیگری مبانی تصرف ذهنی اعمال تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده های مطرح دنیا اجتناب کرده اند این روش درآمد زیادی به بازو می آورند.

وی در شکسته نشده افزود: اگر افسران عاقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدبر باشند می توانند اجتناب کرده اند تجربیات روز دنیا نهایت استفاده را ببرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت استفاده اجتناب کرده اند این تخصص فضا را همراه خود دنیا کم کنیم.

وزیر علوم همراه خود خاص اینکه انتخاب گیری دیر یا زود منصفانه آثار هنری است، بخش فناوری نانو را مثال زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در بخش علم نانو ملت گام های دیر یا زود برداشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همانطور که صحبت می کنیم یکی اجتناب کرده اند کشورهای صاحب شناسایی {در این} زمینه هستیم.

وی اظهار داشت: همراه خود تذکر شورای برتر انقلاب باکلاس مقرر شده است کدام ممکن است اسناد نظام سراسری نوآوری توسط وزارت علوم تدوین شود.

وی در شکسته نشده اظهار داشت: در مسیر درست حرکت کنید تدوین این سیستم هفتم رشد هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه به همانطور که صحبت می کنیم باید تحلیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات زیادی انجام می شد به همان اندازه بر مقدمه اطلاعات انتخاب گیری شود با این حال در حرکت چنین چیزی را در ملت نمی بینیم.

وزیر علوم همراه خود خاص اینکه مانترا امسال فرصتی برای گروه آموزشی ملت است، اظهار داشت: نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری اطلاعات بنیان اجتناب کرده اند این جهت حائز اهمیت است کدام ممکن است محصولات تهاجمی تحمیل می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها راه سودمندی اقتصاد در علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری است. است.

زلفی گل تاکید کرد: خوشبختانه وزارت علوم بستر روی حیله و تزویر افزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند افزاری خوبی دارد کدام ممکن است در جاری بازرسی مبانی بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش اساس های تشویقی اجتناب کرده اند ۳۰ به ۳۲ پایگاه هستیم چرا کدام ممکن است بعد از همه باید متقابل باشیم. دانشکده همراه خود {کسی که} امتحان شده نمی شود انبساط می تدریجی.


انتهای پیام/