پاپ: اوکراین نماد داده است کدام ممکن است ما نژادپرست هستیم
اکنون به هر دو طرف کدام ممکن است مورد توجه قرار گرفت کنید، موج احساسات حمایت گرایانه جاری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها در اعتراض به تهاجم روس ها برای فریاد زدن ترکیبی شدند. “دعا برای اوکراین” منصفانه پست تدریجی در رسانه های اجتماعی است