پاسخ آمریکا و انگلیس به حمله ها به تأسیسات و زیرساخت های عربستان سعودی


واکنش آمریکا و انگلیس به حملات به تأسیسات و زیرساخت های عربستان سعودی

وزارت خارجه آمریکا حمله به توانایی و زیرساخت های نفتی عربستان را محکوم کرد و تاکید کرد کدام ممکن است همکاری همراه خود شرکای شخصی در قلمرو باعث آسانسور سیستم دفاعی تبدیل می شود.


وزارت خارجه آمریکا حمله به توانایی نفتی و زیرساختی عربستان سعودی را محکوم کرده و تاکید کرده است کدام ممکن است همکاری همراه خود شرکای شخصی در قلمرو باعث آسانسور سیستم دفاعی این ملت ممکن است.


این وزارتخانه افزود کدام ممکن است مقامات آمریکا در امتحان شده {است تا} پیش نویس تصمیم گروه ملل برای بالا دادن به نبرد در یمن را تهیه تنبل.


در همین جاری، بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، حمله ها به زیرساخت های عربستان سعودی را محکوم کرد و نیازمند بالا دادن به این حمله ها شد.انتهای پیام/