وکیل خانواده شاکرمی: نیکا دارو، دارو و سم مصرف نکرده بود
بر اساس آخرین اظهارات درباره پرونده نیکاس سکرمی، طی روزهای گذشته هنوز پاسخ نهایی پزشکی قانونی اعلام نشده و تنها آزمایشاتی ارائه شده است که نتایج آن زودتر اعلام می شود. نتایج آزمایشات پزشکی قانونی نشان می دهد که نیکا از مواد مخدر، الکل، دارو یا سم یا سیانور استفاده نکرده است.