وقف جهادی در میدان/ افراد رهبرانی در نوع شخصی می خواهند


خبرگزاری فارس مازندران- آکیل امامی| ابتکار استاندار مازندران برای اعزام مدیران تجهیزات های اجرایی استان برای سرکشی اجتناب کرده اند مناطق محروم شهرستان نیکا در اولین روز اجتناب کرده اند سال جدید، شامل پیام مهمی بود کدام ممکن است رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافل سیاسی متوجه آن نشدند. .

این اقدام جهادی در نوع شخصی بی بدیل به قدری حائز اهمیت بود کدام ممکن است موجب رضایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکریم امام مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اقدام ستودنی ولی مازندرانی را اقدامی ارزشمند کدام ممکن است باید سرلوحه کار ملت باشد، تجلیل کردند. افسران

در جست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوی توضیحات کار کردن a فوق العاده استاندار استان، این نکته حائز اهمیت است کدام ممکن است سرپرست مسئله استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران تجهیزات های ارائه دهندگان رسان در اولین روز عید غیر از حضور در مخلوط خانوادگی کدام ممکن است حق خالص آنان است، در مخلوط خادمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاوران بی نظیر انقلاب حضور یافتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق محروم را برگزیدند کدام ممکن است به آموزش داده شده است رئیس مقامات سیزدهم بر جدیت همکاران شخصی در یافتن راه رفع برای مشکلات افراد تاکید کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی شک ادعا کردن فراوان رئیس فرزانه انقلاب اجتناب کرده اند تحت سلطه جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی مازندران اجتناب کرده اند همین تذکر نشأت خواهد گرفت.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری تشکیل اکیپ های معاند اجتناب کرده اند ۶۰ روستای کم برخوردار، تجمیع مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر نیازهای اولین افراد روستاهای هزار انگور نیکا {در این} بازدید منصفانه روزه آرم اجتناب کرده اند این سیستم محوری استاندار مازندران در انحلال این روستا دارد. استان ها مشکل های بهبود، ارکان بهبود شهرستان را به خاطر می آورد.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند این بازدید سودآور، نیروی کار کاری به اصل استاندار احترام جهت پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای مصوبات مربوطه در استان مازندران جهت نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای این سیستم های روی حیله و تزویر افزاری درمورد به این بازدید تشکیل شد به همان اندازه نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای آن تاییدیه های این بازدید تعیین مقدار آنها امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلگرمی مضاعف در بین مجتهدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستضعفین قلمرو {خواهد بود}.

بیان نشده نماند کدام ممکن است مشکلات روزافزون محرومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابیون در قلمرو هزارجریب به حدی است کدام ممکن است این بازدید توسط خودم {نمی تواند} همه آنها را رفع تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکی نیست کدام ممکن است افراد خونگرم آن قلمرو نیز چنین انتظاری را ندارند. کاروان مدیریت برتر استان گام های ممکن برای مستضعفان در بطن انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان مهمترین پیام این بازدید برای افراد این قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر عوامل ملت است. نیمه ۱۳ را در امتداد طرف هم ببینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک واحد هم افزایی مناسب شاهد تعمیر اغتشاشات فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر آثار کم کاری مقامات در گذشته {در این} زمینه باشید.

واقعیت اینجا است کدام ممکن است افراد مدیرانی در نوع شخصی می خواهند کدام ممکن است به مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای شخصی اهمیت دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل مقایسه با رئیس ترجیح مقامات سیزدهم کدام ممکن است هیچ وقت آرامش نمی شود، در همه زمان ها برای تعمیر گلوگاه های عظیم ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شیشه چاره اندیشی تنبل. اتاق های درد. افراد اصل ننویسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل مقایسه با صبح جمعه معروف مقامات در گذشته، بنزین بر شعله مبارزه کردن از ما کدام ممکن است اجتناب کرده اند گزینه ها غیرحرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهزینه مبارزه کردن می برند نریزند کدام ممکن است {در این} صورت تکیه بر کودک نوپا سازی عظیم ملت مقیاس را کاهش می دهد. . مشکلات، مشکل ها، رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه در گام دوم انقلاب، ملت به مکانی اندیشه آل برای فتح ارتفاع های پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدار تغییر تبدیل می شود.

انتهای نامه / ۸۶۰۳۴ / ح
این را برای صفحه اول اصرار دهید