وضعیت جسمانی چماران تحمل مدیریت است


وضعیت جسمانی چماران تحت کنترل است

معاون وزیر ارتباطات و امور بین الملل شورای شهر تهران همراه خود ردیابی به بیماری اومیکرون رئیس شورای شهر تهران ذکر شد: وضعیت وی تحمل مدیریت است.


به گزارش ایلنا، محمود کبیری یگانه همراه خود ردیابی به بیماری امیکرون مهدی چمران ذکر شد: خوشبختانه وضعیت وی در بیمارستان تحمل مدیریت است.


بر ایده گفتن شهرداری تهران، وی افزود: در جاری حاضر رئیس شورای شهر تهران در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری شده و اجتناب کرده اند آن نقطه تاکنون وضعیت وی تغییری نکرده و وضعیت جسمانی وی افزایش یافته است و شورای شهر تهران نیز در جاری حاضر در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری شده است. باقی مانده است در بالای همه چیز است.” است.


انتهای پیام/