وزیر بازی: ترجیح می دهم بازی زورخانه ای را به دنیا راه اندازی شد کنم
حمید سجادی همراه خود مشاوره اجتناب کرده اند گیمرها الزورخانه ای ذکر شد: امیدواریم بتوانیم این موضوع را به دنیا راه اندازی شد کنیم.