وزارت خارجه کره جنوبی فرستاده ایران را احضار کرد
به گزارش وزارت امور خارجه کره جنوبی، سعید بادامشی شبستری {در این} دیدار اظهار داشت کدام ممکن است مقاله این روزنامه همراه خود موضع مناسب تهران همخوانی ندارد.