وزارت بهداشت: فروش اینترنتی دارو ممنوع استمدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی وزارت بهداشت گفت: بر این نکته مهم به هموطنان تاکید می کنیم که فروش دارو در اینترنت ممنوع است. از آنجایی که نمی توانیم اصالت دارویی را که از طریق اینترنت به دست مصرف کنندگان و مردم کشورمان می رسد تایید کنیم، در حال حاضر فروش دارو در اینترنت را ممنوع کرده ایم مگر اینکه زیرساخت ها فراهم شود.