واکنش ایران به اظهارات میدن در نشست جده.کنعانی در پایان بر اصول و سیاست سازنده جمهوری اسلامی ایران برای استقبال از گفتگو با همسایگان و ابتکارات درون منطقه ای تاکید کرد و خاطرنشان کرد: انتظار می رود دولت های منطقه به دعوت و ابتکارات جمهوری اسلامی ایران برای منطقه پاسخ دهند. گفت‌وگو و همکاری، اتخاذ تدابیر سازنده به نفع امنیت جمعی، صلح و ثبات و توسعه مشترک.