همسر رئیسی: زنان در برخی از نقاط جهان لباس خواب می پوشندعضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به تاریخچه نگاه غرب به مسئله زنان گفت: غربی ها زنان را محدود کردند و امروز زنان را کنار گذاشته اند تا جایی که امروزه زنان در برخی نقاط دنیا با لباس خواب در انظار عمومی ظاهر می شوند.