همراه خود ۴ ستاره اجتناب کرده اند استقلال خداحافظی کنید؟ انتخاب مهم فرهاد مجیدی


با 4 ستاره از استقلال خداحافظی کنید؟  تصمیم مهم فرهاد مجیدی

{در میان} بازیکنانی کدام ممکن است قراردادشان همراه خود استقلال در نهایت فصل به نوک می رسد، به جز سیلوا کدام ممکن است قراردادش در نهایت فصل تمدید تبدیل می شود، وضعیت ۵ شرکت کننده تولید دیگری استقلال همراه خود مهدی پور برای فصل بلند مدت همچنان شکسته نشده دارد. غیر واضح. . چشمه، غلامی، رمضانی، ماهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غفوری گیمرها با بیرون قرارداد استقلال هستند. مهدی پور هرچند قرارداد دارد با این حال همراه خود پرانرژی شدن بند فسخ ممکن است اجتناب کرده اند مخلوط آبی پوشان کنار شود.

سال قبلی {در این} مقطع اجتناب کرده اند فصل، انواع زیادی شرکت کننده در لیست تمدید کنندگان قرار داشتند، با این حال تجهیزات گلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادرفنی ترجیح دادند کار را به نوک فصل موکول کنند. بازسازی شده برای پیراهن {برای شروع} کار همراه خود War، Controversy را انتخاب کنید و انتخاب کنید Footnotes اجتناب کرده اند شبیه به فصل مقدماتی.

همراه خود این جاری شرایط استقلال امسال بیشتر اجتناب کرده اند سال قبلی است. چرا کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند نیمکت نشینان معادل مهری، چشمی، رمضانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی وریا غفوری در پازل تاکتیکی مجیدی نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید او تنها عارف غلام است کدام ممکن است ماندن هر دو رفتنش ممکن است معادلات مخلوط کردن آبی ها ویژه به ویژه جاده دفاعی این کارکنان را تحمل الشعاع قرار دهد. همراه خود این جاری شنیده ها حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است سریع برخی اقدامات گاه به گاه برای از سرگیری قرارداد بازیکنانی کدام ممکن است قابل انجام است در لیست تدریجی استقلال باشند تحریک کردن شود، هرچند به تذکر نمی رسد گیمرها به تقاضا تجهیزات گلف برای از سرگیری قرارداد پاسخ عقب کشیدن دهند. .