هفت بیماری که باعث استرس خواهید کرد تبدیل می شودپاسخ هیکل ما تأکید کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضطراب بر متعدد اجتناب کرده اند عملکردهای آن به فرآیند های پیچیده تأثیر می گذارد. هنگامی که روابط متقابل بین این فرآیندها را بازرسی می کنیم، متوجه می شویم که چگونه هر بخش موقعیت دقیق را در کمک به تحمیل بافت خستگی ایفا می تنبل. همراه خود پرداختن به هر عالی اجتناب کرده اند این اجزا به صورت به صورت جداگانه، می توانیم اصلاحات آسان ای در سبک مسکن تحمیل کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضطراب را کاهش دهیم.