هشدار اتحادیه عرب نسبت به قالب‌ها برای اجتناب کرده اند بین برداشتن آنروادبیر عمومی اتحادیه عرب نسبت به امتحان شده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب‌های مداوم اسرائیل برای اجتناب کرده اند بین برداشتن آژانس کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امدادرسانی آوارگان فلسطینی «آنروا» هشدار داد.

سعید ابوعلی، معاون دبیرکل اتحادیه عرب در امور فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراضی اشغالی عربی اظهار کرد که دبیر عمومی این اتحادیه همراه خود هر تلاشی جهت خدشه به پاسخگویی‌های آنروا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش‌های سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی آن در قبال آوارگان فلسطینی جایگزین است؛ جاری امتحان شده‌ها هر توجیهی داشته باشد، چرا که اختیارات بی نظیر به این آژانس به همان اندازه زمان بدست آوردن به ۱ راه رفع عادلانه برای مشکل آوارگان فلسطینی بر مقدمه تصمیم‌های در سراسر جهان داده شده است. این مشکل‌ای است که تمام کشورهای عربی به طور قابل توجهی کشورهای میزبان بر آن تاکید دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهان محافظت عملکرد آنروا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت آن برای انجام وظایفش با بیرون هیچ کاستی در مناطق عملیات ۵ گانه‌اش هستند.

ابوعلی بر اهمیت انتخاب راه اندازی آنروا شناخته شده به عنوان خوب اقدام سیاسی جهت نماد دادن پایبندی در سراسر جهان به مشکل آوارگان شناخته شده به عنوان جوهره مشکل فلسطین تاکید کرد.

به گزارش صدی البلد، وی خواهان رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل فاجعه پولی آژانس آنروا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین دارایی ها پولی بی طرفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مداوم اجتناب کرده اند طریق گروه ملل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اینکه کشورهای حامی پولی نیز به تعهدات شخصی وفا کنند نه اینکه به عملکرد آنروا خدشه وارد شود.

ابو علی نسبت به پیامدهای هدف توصیه آنروا بر مساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق آوارگان فلسطینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل بر شخصی مشکل فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد در قلمرو هشدار داد.