نیروهای اوکراینی شهر ایرپین را اجتناب کرده اند روس ها پس گرفتند


نیروهای اوکراینی شهر ایرپین را از روس ها پس گرفتند

نظامی اوکراین می گوید نیروهای اوکراینی شهر ایرپین در خارج اجتناب کرده اند پایتخت را اجتناب کرده اند روس ها پس گرفته اند.


به گزارش ایلنا، نظامی اوکراین گفتن کرد کدام ممکن است نظامی اوکراین شهر «ایرپین» خارج اجتناب کرده اند پایتخت را اجتناب کرده اند روس ها پس گرفته است.


به مشاوره شهردار ایرپین را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر ملت اوکراین، این شهر اجتناب کرده اند مدیریت روسیه خارج شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای اوکراینی در جاری پاکسازی بزرگراه ها همراه خود پیشرفت هستند.


نیروهای اوکراینی پیشتر روس ها را اجتناب کرده اند شهر ماکاریف در حدود ۶۰ کیلومتری غرب پایتخت سطح رانده بودند.

انتهای پیام/