نمی توان برای اقتصاد داده ها بنیان نفس کشید/ برخی بسترها {به دلیل} اجرای قالب ایمنی قابل استفاده نیستند


نمی توان برای اقتصاد دانش بنیان نفس کشید/ برخی بسترها به دلیل اجرای طرح حفاظت قابل استفاده نیستند

رئیس کمیسیون کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای نوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها پژوهان اتاق بازرگانی اظهار داشت: هر شخص خاص کدام ممکن است دائماً {در این} منطقه ورزش می تدریجی کنجکاوی خاصی به ورود به ابزار دارد، در حالی کدام ممکن است در ایران آسان ترین ابزارها باید توسط مشتریان روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید VPN خاموش شود. کدام ممکن است برای مشتریان وقت گیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزاردهنده است.


افشین کلاهی در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار مالی ایلنا، همراه خود ردیابی به تحمیل اکوسیستم صحیح در بخش نمایندگی های داده ها بنیان در ۱۰ سال فعلی، اظهار کرد:


وی همراه خود خاص اینکه پوشش‌ها در بخش نمایندگی‌های داده ها‌بنیان محقق شده است، افزود: وزارت علوم، وزارت علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی حیاط پشتی‌های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست‌جمهوری {در این} زمینه دستاوردهای خوبی داشته‌اند. فعالان حمایت شده حمایت کافی نیست.


رئیس کمیسیون کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار نوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها بنیان اظهار داشت: سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انسانی ملت روزی به نمایندگی های داده ها بنیان تغییر می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانند کالا ساخت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بازار تهیه کنند. با این حال فضای نامناسب کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار، بیمه، اخذ مالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبود بازار تهاجمی باعث شده است کدام ممکن است این نمایندگی ها نتوانند در فضای مالی ملت نفس بکشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان این بخش همراه خود مشکلات شدید مواجه شوند کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند نخبگان ترجیح می دهند به آنجا مهاجرت کنند.


کلاهی همراه خود خاص اینکه پوشش های پیشگیرانه به طور گسترده کارآفرینان داده ها بنیان را تخلیه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را اجتناب کرده اند امتحان کردن این منصرف کرده است، افزود: منظور اجتناب کرده اند قالب حفاظتی محدودیت هایی است کدام ممکن است برای مشتریان دنیای آنلاین ما اعمال تبدیل می شود. اجتناب کرده اند طرفی گروه به کارآفرینان داده ها بنیان اهمیت نمی دهد در حالی کدام ممکن است در جوامع تولید دیگری فعالان داده ها بنیان اجتناب کرده اند اهمیت ویژه ای برخوردارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد احترام هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاسفانه در ملت ما سنت احترام به تولیدکنندگان ثروت تحمیل نشده است. .


این کارشناس مالی اضافه کرد: حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های داده ها بنیان ساده خوب اعلامیه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن یک است اعلامیه خارج اجتناب کرده اند اکوسیستم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع در نحوه برخورد نهادهایی معادل بیمه، اموال را انتخاب کنید و انتخاب کنید … نمود پیدا می تدریجی. نمایندگی های داده ها بنیان {به دلیل} انبساط فوری شخصی مجبور به نادیده تکل برخی اسبابک ها می شوند به همان اندازه برای عجله به نیازها شخصی برسند.


وی همراه خود ردیابی به برخی اجتناب کرده اند مشکل هایی کدام ممکن است کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارها پس اجتناب کرده اند تصویب قالب حفاظتی همراه خود آن مواجه هستند، افزود: کارمندان ابدی {در این} منطقه کنجکاوی خاصی به ورود به ابزار دارند با این حال در ایران اجتناب کرده اند آسان ترین ابزارها استفاده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید VPN را روشن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاموش است کدام ممکن است وقت گیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزاردهنده است.


وی اظهار داشت: همراه خود اجرای قالب ایمنی، پهنای باند محدود تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند برخی بسترها استفاده نمی شود، امروزه رسانه ها تولید دیگری وسیله ارتباطی نیستند، اما علاوه بر این وسیله ای برای بهبود فضای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار هستند.


انتهای پیام/