نقض حراج ملی
مدیرکل موزه‌ها و املاک تاریخی سیار تأیید کرد: «حراج ملی» بدون مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای نظارت و مکاتبه با گمرکات و مراجع صادراتی کشور برای جلوگیری از خروج از کشور برگزار شد. ایران گفت: از آثار تاریخی ارائه شده در این حراج.