نظر علی ربیعی به رویداد روز شخصیت / امسال طالبانی بر نوروز سایه افکند.
دستیار روابط اجتماعی نخست وزیر دوازدهم اظهار داشت: اگرچه در نوروز امسال فرقه طالبانی غرق شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل امتحان شده های جانانه نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمونیست ها را علیه نوروز برانگیخت، با این حال نوروز به تعیین کنید عادی شخصی که هنوز است.