نرخ سود بین بانکی به ۲۱.۳۱ درصد افزایش یافت.


نرخ بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ سود در بازار پول به نرخ بهره در سایر بازارها برای…

امتیاز بهره برداری بین بانکی 21.31 درصد افزایش یافتامتیاز بهره برداری بین بانکی 21.31 درصد افزایش یافت

نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ بهره در بازار پول، هدایت کننده نرخ بهره در سایر بازارها است.

این نرخ در واقع قیمت ذخایر بانک ها است و زمانی که در پایان دوره مالی کوتاه مدت چه به صورت روزانه و چه هفتگی کسری ذخیره دارند، از سایر بانک ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می کنند. . .

در آخرین اعلام نرخ بین بانکی از سوی بانک مرکزی، این نرخ با ۱۷ درصد افزایش به ۲۱.۳۱ درصد رسید.

به گزارش فارس، کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش نرخ بین بانکی عامل مهمی در مهار تورم و کاهش انتظارات تورمی است. از سوی دیگر کارشناسان بازار سرمایه این سیاست را عامل خروج پول از بازار سرمایه می دانند و آن را سیاستی ضد بورس می دانند.