نحوه بازدید اجتناب کرده اند بناهای تاریخی برای تغییر شدن به ۱ سنت / مشکل های بناها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدیدکنندگان نوروزی


نحوه بازدید از بناهای تاریخی برای تبدیل شدن به یک فرهنگ / چالش های بناها و اماکن تاریخی و بازدیدکنندگان نوروزی

عالی کارشناس بخش محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای بناها، احساس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن تاریخی تاکید کرد: امسال در نوروز باید همراه خود سیل مسافران مواجه شویم کدام ممکن است بناها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محوطه های تاریخی یکی اجتناب کرده اند مقصدهای آنهاست. نحوه بازدید اجتناب کرده اند بناهای تاریخی تغییر به ۱ سنت تبدیل می شود.


به گزارش خبرنگار ایلنا، همراه خود نزدیک کردن به سفر نوروزی همراه خود ملاحظه به شرایط فکر شده برای بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت هایی کدام ممکن است تولید دیگری {وجود ندارد}، باید همراه خود سفرهای بی این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون این سیستم مواجه شویم. این در حالی است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند ۲ سال ممنوعیت سفرهای نوروزی، بیشتر مردم امسال قطعا اجتناب کرده اند بازدید منصرف می شوند. بناهای تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن باستانی قطعا مقصدی برای بازدید نوروزی آنها {خواهد بود}. با این حال خواه یا نه قابل اشاره کردن است کدام ممکن است هر وضعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنای تاریخی دارای قابلیت تحملی است کدام ممکن است حضور بازدیدکنندگان تا حد زیادی اجتناب کرده اند آن ممکن است خطرناک باشد؟


سید هادی احمدی (کارشناس میراث زیبایی شناختی) وی همراه خود ردیابی به اینکه هر بسته تاریخی محدودیت هایی دارد، ذکر شد: این {محدودیت ها} عموماً برای شرایط خاص معادل نوروز اعمال نمی شود. شناخته شده به عنوان مثال مجموعه تشک جمشید یکی اجتناب کرده اند مجموعه هایی است کدام ممکن است همه دوست دارند اجتناب کرده اند آن بازدید کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدیدکنندگان {نمی توانند} اجتناب کرده اند آن انگشت بردارند. همراه خود اینکه در جهان جهانی، رئوس مطالب محدود بودن امکان بازدید اجتناب کرده اند تمامی موزه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار باستانی celeb جهان حائز اهمیت است کدام ممکن است برای جلوگیری اجتناب کرده اند آسیب دیدن آثار این بناها از نزدیک اجرا می‌شود.ما در ایران نخواهیم کرد این کار را انجام دهیم، از حتی وقتی درهای مجموعه اضافی بازدیدکنندگان را ببندیم، باید همراه خود اعتراض آنها برخورد با شویم.


وی در یکپارچه افزود: ادامه دارد سنت سازی در بین افراد دوره ای اهمیتی ندارد کدام ممکن است رعایت آداب بازدید اجتناب کرده اند بناها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن تاریخی الزامی است. مجموعه های تاریخی قابلیت قابل تحملی دارند کدام ممکن است باید نظارت شود به همان اندازه آسیبی به بازدیدکنندگان وارد نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند این قابلیت اگر بازدیدکننده ای وارد مجموعه تاریخی شود خطرناک است. بعد از همه در شرایطی معادل نوروز نمی توان چنین مواردی را رعایت کرد از شناخته شده به عنوان مثال عالی مقام به فرماندهی در شبیه به زمان ادعا کرد کدام ممکن است درهای مجموعه تاریخی باید به روی همه بازدیدکنندگان باز شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولا این انتخاب ها گرفته تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط برقرار کرد. امتیازات ارثی را در ذهن داشته باشید.


احمدی خاطرنشان کرد: گاهی اوقات، مکان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بناهای تاریخی برای میزبانی هرچه تا حد زیادی مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدیدکنندگان در تعطیلاتی معادل نوروز تحمیل می شوند، با این حال اشکال اینجاست کدام ممکن است کمتر از انواع بازدیدکنندگان در هر بار ۱۵۰۰۰۰ هر دو عالی میلیون نفر است! هر چند تعطیل درهای بناهای تاریخی به روی بازدیدکنندگان کار آسانی است، با این حال مجازات ها خاص شخصی را دارد. نکته اینجاست کدام ممکن است این اصلا عامل بدی نیست.


وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است منظور اجتناب کرده اند تغییر بازدید اجتناب کرده اند عالی بنای تاریخی به زیبایی شناختی چیست، ذکر شد: ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدیدکنندگان باید به این سطح اجتناب کرده اند سنت رسیده باشند. روزی کدام ممکن است برای بازدید اجتناب کرده اند عالی بنای تاریخی رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هر دلیلی درهای مجموعه بسته شد. ، ویژه به ویژه {به دلیل} گروه بیش از حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم امکان بازدید، آن را غیر از شایسته نبردند. شناخته شده به عنوان مثال، همه دوست دارند در زمان عرضه سال نو در حافظه باقی بمانند، با این حال خواه یا نه مجموعه حافظه قابلیت کافی برای پذیرش انواع زیادی اجتناب کرده اند بازدیدکنندگان در یک واحد زمان معین را دارد؟ توده ها به ذهنم خطور کرده است کدام ممکن است تعطیل درهای عالی مجموعه یادبود در کل سال در نتیجه گلایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراض را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای فرار درها شده است.


احمدی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه همراه خود ملاحظه به {محدودیت ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقات این سیستم ریزی نشده در کل سال، به طور قابل توجهی در مناطق خاصی معادل تشک جمشید، پاسارگاد، حافظیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید… قابل دستیابی است چنین رفتاری رخ دهد، ذکر شد: بخشی اجتناب کرده اند این رفتار موجود است. این {به دلیل} محدودیت هاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات های مختلف سعی کرده اند سفر را در کل سال رئوس مطالب کنند با این حال ادامه دارد به آن است نرسیده اند. همراه خود این جاری، از گرفتن یکی اجتناب کرده اند آنها ادامه دارد اجتناب کرده اند توان عالی شخص روزمره خارج است اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است محله ادامه دارد سنت می خواست برای بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید اجتناب کرده اند آثار تاریخی را رشد نداده است، هیچ تضمینی {وجود ندارد} کدام ممکن است شخص احتمال دارد بازدید اجتناب کرده اند سایر وضعیت های تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری در کل سال را داشته باشد. مدیریت بازدید در همه زمان ها در سفر تمدید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص معادل نوروز یکی اجتناب کرده اند موضوعات مهم {بوده است}. برای همه خاص نیست کدام ممکن است کدام مسیرها در نوروز پرترددتر خواهند بود چرا کدام ممکن است انتخاب بازدید به کشورمان به یکباره می آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ این سیستم ای پایین آن نیست. رفتار مسافران غیرقابل پیش سوراخ بینی است، متعاقباً نمی توان پیش سوراخ بینی خاصی با توجه به نحوه بازدید اجتناب کرده اند اماکن تاریخی داشت. نوع آب و هوای محلی ممکن است همه عامل را در ۵ روز اول عید اصلاح دهد. مثلاً قابل دستیابی است عالی کارشناس هواشناسی در اطلاعات ادعا تدریجی کدام ممکن است هوای جنوب خطرناک ممکن است، شبیه به دسته اجتناب کرده اند گردشگرانی کدام ممکن است چمدان های شخصی را برای درگیر شدن به جنوب بسته بودند، تکانشی مسیر شخصی را اصلاح دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به سمت} عکس رفتند. ورودی به برخی مسیرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتب سازی قحطی در بازدید اجتناب کرده اند اماکن تاریخی آن وضعیت ها اجتناب کرده اند مشکلات ایام خاصی معادل نوروز است.


احمدی تصریح کرد: قابل دستیابی است مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر میراث را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری برای محدوده مقاصد گردشگری در نوروز پیشنهاد هایی داشته باشند با این حال در مجموع افراد بیش از حد به حرف مسئولان گوش نمی دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی کاملاً برعکس حرکت می کنند. این امر درهم آمدن است سنت سازی درازمدت است کدام ممکن است نیازمند اراده جمعی است. گاهی در محله مرسوم است کدام ممکن است در روز نوروز اجتناب کرده اند وضعیت های خاص بازدید می کنند، در حالی کدام ممکن است در ایران آثار تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن باستانی موجود است کدام ممکن است بازدید اجتناب کرده اند آنها خوشایند است. حتی می توان سلفی های بهتری گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آنجا به اشتراک گذاشت.


این کارشناس میراث زیبایی شناختی تاکید می تدریجی: بعد از همه حضور تعداد زیادی مردم کدام ممکن است در نوروز برای بازدید اجتناب کرده اند عالی تأثیر خاص می توسعه ممکن است خطرناک باشد. اجتناب کرده اند آسیب های بدنی گرفته به همان اندازه عدم در ارائه دهندگان رسانی صحیح به این کمیت اجتناب کرده اند بازدیدکنندگان کدام ممکن است در نتیجه نارضایتی آنها تبدیل می شود. اجتناب کرده اند عالی سو آسیب به آثار تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری نارضایتی مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتب سازی سرخوردگی اجتناب کرده اند میراث زیبایی شناختی {به دلیل} حضور مسافران {به دلیل} تحمل بالای آنها برای نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعیاد این چنینی است. باید در بین افراد دوره ای این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت سازی شود به همان اندازه هم بازدیدکنندگان اجتناب کرده اند ارائه دهندگان خوبی برخوردار شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم میراث زیبایی شناختی اجتناب کرده اند آسیب مصون نگه دارد.


احمدی تاکید کرد: شناخته شده به عنوان عالی کارشناس اجتناب کرده اند هموطنان گران قیمت آرزو می کنم کدام ممکن است به محدودیت های بالقوه برای بازدید اجتناب کرده اند ساختمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن ما ملاحظه بیشتری داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در صورت امتحان شده برای بدست آمده ارائه دهندگان بیشتر در صورت مواجه شدن همراه خود چنین محدودیت هایی، ما اجتناب کرده اند هموطنان شخصی بخواهیم شخصی را حافظ میراث زیبایی شناختی بدانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت بازدید اجتناب کرده اند آنها را اجتناب کرده اند انگشت ندهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت بازگشت یادآوری ای فراموش نشدنی در اواخر سال برای بازدید اجتناب کرده اند اماکن این سیستم ریزی کنند.


انتهای پیام/