میل های جدید قوه قضاییه/ هشدار به مسئولان بخش حقوق نهایی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند وسط رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین محسنی اژه ای همانطور که صحبت می کنیم دوشنبه (۸ فروردین ماه) در اولین مونتاژ مشترک شورای برتر قضایی همراه خود شورای قضایی استان. در سال ۱۴۰۱ میلادی کدام ممکن است در قالب ویدئو کنفرانسی همراه خود تبریک سال نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبریک دوازدهم فروردین به جمهوری اسلامی، همراه خود ردیابی به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه خودسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضای خدا اظهار داشت: به کمک مردمان مشغول شوید.

رئیس قوه قضائیه پس اجتناب کرده اند مونتاژ همانطور که صحبت می کنیم، ۱۵ میل قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ را تشریح کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی مسئولان قضایی در سرتاسر ملت را موظف به اجرای درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید از محسوس این ۱۵ میل کرد. غنا اقدام صحیح انجام دهد.

حاضر زمینه هایی کدام ممکن است در نتیجه افزایش حاضر شرکت ها قضایی توسط افسران قضایی شود. «اجرای درست سند سوئیچ قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیاز آن». «کاهش ارجاع پرونده به قوه قضائیه همراه خود اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات پیشگیرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس در برخی اشیا». “مختصر کردن زمان رویه ها”؛ «کاهش انواع مجرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش انواع زندانیان»؛ بدست آوردن به مانترا سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت همه جانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه جانبه اجتناب کرده اند تولیدکنندگان، کارآفرینان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های اطلاعات بنیان. کمک اصولاً به مقامات برای رفع مشکلات مردمان معادل سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش معیشت آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدیت اصولاً. پرهزینه“فرارهای مالیاتی”؛ بدتر کردن امتحان شده ها {برای حفظ} حقوق نهایی به طور قابل توجهی در کشتی همراه خود مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازهای غیرمجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر قلمروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد صحیح همراه خود مسئولان سهل انگار {در این} زمینه»؛ «تعطیل بسترها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنگناهای پوسیده»؛ «انتخاب نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای نیروهای صادق، جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتاق»؛ «تسلط “امور قضایی در همه زمینه ها اعم اجتناب کرده اند رای گیری، استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیندهای اجرایی”؛ «اجرای در پایان احکام قضایی»؛ افزایش مشارکت گروه های مختلف مردم در اصلاحات شبیه به را انتخاب کنید و انتخاب کنید برقراری صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازش در پرونده های قضایی»؛ «کشتی شدید، قاطع، فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولی همراه خود انواع مختلف فساد» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «ارتباطات». تایید مسئولان قضایی همراه خود مردمان »۱۵ میل قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ کدام ممکن است حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در مونتاژ همانطور که صحبت می کنیم تشریح شد.

رئیس قوه قضائیه همراه خود ردیابی به موضوع «حاضر بستر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسترهایی کدام ممکن است در نتیجه حاضر شرکت ها قضایی بیشتر به مردمان توسط مسئولان قضایی تبدیل می شود» اظهار داشت: امتیازات حقوقی مرتبط همراه خود مسئولان قضایی. همراه خود احتساب را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود میل دادن به این امتیازات به همان اندازه حد امکان برای تعمیر آنها امتحان شده تنبل.

رئیس دیوان همراه خود ردیابی به اهمیت «اجرای درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفکیک سند دگردیسی» اظهار داشت: امسال باید برای اجرای مفاد سند دگردیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید «قانونی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «راهبردی» امتحان شده بیشتری شود. معاونین قوه قضائیه {در این} خصوص باید {به بخشی} اجتناب کرده اند دگردیسی سند کدام ممکن است نیازمند قوانین است ملاحظه ویژه داشته باشد.

«کاهش پرونده‌ها در قوه قضائیه همراه خود اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات پیشگیرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت‌سازی برخی موضوعات» اجتناب کرده اند میل‌های قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ بود کدام ممکن است حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تشریح شد. در مونتاژ همانطور که صحبت می کنیم : اگر اقدامی برای کاهش پرونده های فعلی در مراجع قضایی صورت نگیرد دچار ضرر می شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است استاندارد امور قضایی ما آنطور کدام ممکن است باید نباشد.

رئیس قوه قضائیه علاوه بر این همراه خود پرهیز اجتناب کرده اند موضوع «مختصر کردن زمان رسمیت» اظهار داشت: معامله با فوری به پرونده‌های قضایی یکی اجتناب کرده اند درخواست شده است‌های مردمان است کدام ممکن است باور آن رضایت اصولاً آنان را جستجو در دارد، به همین دلیل باید اقدامات شدید صورت گیرد. ” {در این} قلمرو گرفته شده است. دوره ها جیب دادگاه را به همان اندازه حد امکان کاهش دهید.

«کاهش مجرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش زندانیان» یکی اجتناب کرده اند میل های قوه قضائیه در سال جاری است. این موضوع را قاضی در مونتاژ همانطور که صحبت می کنیم شورای برتر قضایی همراه خود شورای قضایی مناطق تایید کرد. تحمیل قیمت های اجتماعی، برای کاهش امکان اجتماعی شدن مجدد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح زندانیان، طبقه بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفکیک نکردن آنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل ضرر برای خانوار مددجویان اجتناب کرده اند جمله نتایج افزایش انواع مجرمان مورد ردیابی رئیس قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه است. همراه خود ملاحظه به این موضوع، به تمامی روسای جیب دادگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادسراهای در سرتاسر ملت اصل داده‌اند به همان اندازه همراه خود اعمال مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت از محسوس، به‌ویژه در زمینه صدور قرارها، نسبت به کاهش انواع متخلفان اقدام کنند.

یکی اجتناب کرده اند میل های خاص ما حمایت اجتناب کرده اند باور موضوع سال است. این را رئیس قوه قضاییه در مونتاژ همانطور که صحبت می کنیم تایید کرد. {در این} راستا حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به تمامی مسئولان قضایی در سرتاسر ملت اصل داد به همان اندازه همراه خود ملاحظه ویژه به باور مانترا سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت همه جانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه جانبه اجتناب کرده اند تولیدکنندگان، کارآفرینان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های اطلاعات بنیان اقدام کنند. {در این} راستا رئیس کل دادگستری اجتناب کرده اند رئیس گروه سند اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید املاک ملت کدام ممکن است آمادگی بلافاصله برای حمایت اصولاً اجتناب کرده اند نمایندگی های اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد همراه خود سبدها بر بالا راه تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینان را داشتند، تقدیر کرد. تاکید کرد: افرادی که به تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان مالی شرکت ها حاضر می کنند اشخاص حقیقی مفید اجتناب کرده اند کمبودهایی مبارزه کردن می برند.

رئیس قوه قضائیه در یکپارچه بر «کمک اصولاً به قوه قضائیه برای ریاست جمهوری برای رفع مشکلات مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش معیشت آنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد شدید تر همراه خود فروشندگان گزاف، کلاهبرداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراریان مالیاتی» تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر را اجتناب کرده اند میل های تجهیزات قضایی در سال ۱۴۰۱ دانست.

“افزایش امتحان شده برای حمایت اجتناب کرده اند حقوق نهایی، به طور قابل توجهی در کشتی همراه خود مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازهای غیرمجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم کاربری”. این یکی اجتناب کرده اند میل های بی نظیر قوه قضائیه در سال جاری است کدام ممکن است حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای آن را تشریح کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آسیب های وارده به اطراف زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلداری مردمان در تأثیر مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازهای غیرمجاز به طور قابل توجهی در رودخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودخانه ها ردیابی کرد. پایین ها تنظیم کاربری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر لزوم تداوم برخورد قاطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیرانه همراه خود این گونه اشیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا بوتلگ در سال جاری تاکید کرد.

در همین راستا قاضی به کلیه مراجع ذی ربط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذی صلاح در بخش حقوق نهایی کدام ممکن است در انجام در پایان وظایف قانونی شخصی کوتاهی می کنند، هشدار داد کدام ممکن است همراه خود آنها برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یکی اجتناب کرده اند این سیستم های شدید قوه قضائیه است. امسال. او هست.

رئیس کل دادگستری پس اجتناب کرده اند نشست مشترک شورای برتر قضایی همراه خود شورای قضایی قلمرو به موضوع «پل زدن خانوار مفسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنگناها» ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تجربیات قوه قضاییه در باور {این مهم} ردیابی کرد. فساد za مورد توجه قرار گرفت کردن. رئیس قوه قضائیه {در این} بخش خاطرنشان کرد: کمک به مقامات برای مقابله همراه خود فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش موضوعاتی معادل اصلاحات بانکی نیز در کاهش انواع پرونده‌های وارد شده به قوه قضاییه مؤثر است.

«انواع نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای نیروهای محیط زیست، جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیار» اجتناب کرده اند میل های قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ بود کدام ممکن است طی آن رئیس کل دادگستری دستوراتی {در این} خصوص به معاونت اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونت دارایی ها انسانی قوه قضاییه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریب دادن نیروهای نخبه صادر کرد. لزوم ارتقاء خارج اجتناب کرده اند قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره اجزا محیط زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤثر در موجود در قوه قضائیه طی شش ماهه نخست سال جاری.

وی {در این} راستا به ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار انواع زیادی اجتناب کرده اند قضات ذیصلاح توسط معاونت دارایی ها انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادسرای انتظامی قضات در سال قبلی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر لزوم بکارگیری آنها در پست های اجرایی در قوه قضائیه تاکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اجیعیتسلط بر وی همراه خود دقیق اینکه «امور قضایی در همه بخش‌ها اعم اجتناب کرده اند احکام، استخدامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح اجرایی» انجام می‌شود، به قضات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جیب دادگاه انتظامی قضات اصل داد به همان اندازه نظارت‌ها را بدتر کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات ویژه‌ای را برای صدور اقناع اصولاً انجام دهند. احکام در جیب دادگاه ها. به این انجمن تخلف اجتناب کرده اند احکام قضایی به حداقل می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد صدور احکام خلاف شرع نیستیم.

«اجرای در پایان احکام قضایی» اجتناب کرده اند تولید دیگری دستورالعمل ها رئیس قوه قضائیه در مونتاژ همانطور که صحبت می کنیم بود. بر این ایده رئیس کل دادگستری دادستان های در سرتاسر ملت را موظف به ملاحظه ویژه به موضوع «اجرای در پایان احکام قضایی» کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دیوان برتر ملت، جیب دادگاه انتظامی قضات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور راهبردی اصل داد به همان اندازه معامله با به اجرای در پایان را «نمایه» کنند. اجتناب کرده اند احکام قضایی

قوه قضائیه علاوه بر این به داده های آماری ۷۶۴ مورد قصاص در نتیجه صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازش در سال قبلی کسب اطلاعات در مورد «آسانسور مشارکت گروه‌های مختلف مردم در اصلاحات» ردیابی کرد. شبیه به را انتخاب کنید و انتخاب کنید برقراری صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازش در پرونده های قضایی «امسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع در سال ۱۴۰۱ شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند میل های قوه قضائیه مهم تلقی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل ها مشخصی را به رئیس وسط رشد رفع اختلاف ابلاغ کردم.

وی علاوه بر این بر آثار بخشش، صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازش در پرونده‌ها تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معاونت اول قوه قضاییه اصل داد ساماندهی احکام قطعی محرومیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصاص را در سه ماهه نخست سال جاری پایان دادن تنبل.

«کشتی شدید، قاطع، فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولی همراه خود بسیاری از مفاسد» اجتناب کرده اند میل‌های بی نظیر قوه قضائیه در سال جاری است کدام ممکن است مورد تاکید رئیس کل دادگستری قرار گرفت. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای {در این} خصوص خاطرنشان کرد: ممکن است به طور برداشتن می گویم کدام ممکن است باید همراه خود فساد اعم اجتناب کرده اند مالی، باکلاس، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی برخورد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدیم آسیب های برخی اجتناب کرده اند مفاسد باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی اصولاً اجتناب کرده اند اینجا است. فساد مالی .

رئیس کل دادگستری افزود: در اشیا هتک حرمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هتک حرمت به خوب ارزش های محله، شخصیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدسات نمی توان اجتناب کرده اند مدعی العموم توجه پوشی کرد از مسئولیت شرعی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید مسئولیت شدید، قاطع، فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولی داشته باشیم. برای مقابله همراه خود این فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به مراجعه به همراه خود متخصصان».

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ترکیبی بندی اولین نیمه اجتناب کرده اند نشست مشترک همانطور که صحبت می کنیم شورای برتر قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای قضایی قلمرو همراه خود موضوع «تصمیم تایید «افسران قضایی همراه خود مردمان هستند» را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ردیابی به حلول ماه مبارک رمضان، مسئولان قضایی در سرتاسر ملت را به حضور در مساجد شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند مبانی ارتباط مستقیم همراه خود مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط مستقیم همراه خود مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان هدایت کردند. برای اجتناب کرده اند بین برداشتن آن امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات آنها را اجتناب کرده اند فروش در اطراف حفظ کنید.