موسسه مالی اطلاعاتی اشخاص حقیقی حرفه ای در گروه تحقیقات سراسری تحمیل شد


بانک اطلاعاتی افراد واجد شرایط در سازمان تحقیقات ملی ایجاد شد

معاون گروه بازرسی کل ملت اجتناب کرده اند سازماندهی «موسسه مالی اطلاعاتی اشخاص حقیقی حرفه ای برای انجام وظایف هیئت اجرایی» خبر داد.


به گزارش ایلنا، احمد رحمانیان اجتناب کرده اند سازماندهی «موسسه مالی اطلاعاتی اشخاص حقیقی حرفه ای برای انجام وظایف هیأت اجرایی» خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: سازوکاری برای پرونده کار کردن مفید گروه بازرسی کل ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای دقیق مبانی در چارچوب است. مشاغل طبق بند ۱ قوانین. اقدامات مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل تقدیر اشخاص حقیقی در گزارش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.


وی افزود: بر این مقدمه در سامانه بازرسی «صبا» هنگام پرونده گزارش بازرسی، در برگه «اشخاص حقیقی ذی صلاح» امکان پرونده دانش هویتی، وضعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توضیحات الهام بخش اجتناب کرده اند جمله (نظارت بر ایده ها مدیریت، استفاده اجتناب کرده اند دارایی ها) موجود است. تحمیل اصلاحات، اصلاحات جدید) (استفاده اجتناب کرده اند تکنولوژی)، دقت حرکت، حسن مشهور، ، وظیفه پذیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی، رعایت حقوق افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق ماهر.


«حمایت اجتناب کرده اند صادق سالاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسریع در محدوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتصاب اشخاص حقیقی در پست های ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم ملت»، «ارتقای ذهنیت اشخاص حقیقی نسبت به عدم حضور اشخاص حقیقی صادق را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادق در هیأت اجرایی» جمهوری اسلامی ایران «اجتناب کرده اند پتانسیل پوشش‌های تشویقی به‌عنوان مسئله بازدارنده در مخالفت با تخلفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل آسانسور ورزش شاخص‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای سلامت اجرایی استفاده می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستری را برای پوشش‌های تشویقی برای تحمیل انگیزه در افراد برای انجام مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌موقع وظایف اجرا می‌تدریجی». «برخی اجتناب کرده اند خواص مفید {در این} پایگاه اشاره کردن شده است.


انتهای پیام/