مهدی ستاره کارکنان سراسری ایران را همراه خود شش امتیاز در جام جهانی پرتاب می تنبل
ساکرامنتو در گزارشی به تعیین مقدار کارکنان های نمایندگی کننده در جام جهانی پرداخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم انداز قهرمانی کارکنان ها را تجزیه و تحلیل می تنبل.