مهدوی کیا: قرعه خوبی بود/ در نظر گرفته شده می کردم همراه خود بلژیک هم گروه باشیم
وی افزود: “از نظر من ژاپن، عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره گروه دردسرساز تری دارند. پیش بینی داشتم همراه خود بلژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافت کرد نیوزلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاستاریکا همگروه باشیم. انگلیس خدمه خوبی است با این حال می توانیم فوتبال تفریحی کنیم. همراه خود آنها. ما برای دومین بار مقابل آمریکا تفریحی خواهیم کرد. تفریحی همراه خود دریافت کرد در مسابقه فینال عالی تفریحی {خواهد بود}.” برای ما اجتناب کرده اند تفریحی های تولید دیگری دستی تر است.