منابع بانک‌های دولتی تمام شده است/ اگر تحریم‌ها کاهش می‌یافت قطعا وضعیت بهتر می‌شود
یکی از اعضای کمیته برنامه و بودجه شورای اسلامی با اشاره به منابع بانک ها گفت: منابع بانک های دولتی تمام شده است و هر چقدر دولت به آنها فشار بیاورد مجبور به استقراض می شوند. بانک مرکزی و بدهکار بانک مرکزی شوند، یعنی وام غیرمستقیم که به نفع دولت نیست.