معاون وزیر: ما اجتناب کرده اند استانداردهای مونتاژ هواپیما عدول نکردیممعاون وزیر: ما اجتناب کرده اند استانداردهای مونتاژ هواپیما عدول نکردیم